Externe bode

Bij gebruik van een externe bode wordt het door hem/haar geldende tarief gerekend, wat beduidend hoger is dan wat wij u kunnen bieden. Tevens zonder toestemming van het bestuur is het inschakelen van een externe bode niet toegestaan! Als er, na overleg, toch voor een externe bode wordt gekozen dan is genoemde verenigingsvergoeding lager.

 

Wist u dat...

Onvolledige gezinnen-------

1. Overlijdt één van de partners, dan betaalt de overblijvende partner met kinderen tot de leeftijd van 18 jaar 50% van de contributie van twee personen.     
2. Komen beide ouders te overlijden, dan houden de kinderen dezelfde rechten (op basis van moraal en fatsoen) op de ledenkorting zonder contributie betaling, tot de leeftijd van 18 jaar.       
3. Ingeval van scheiding houden de kinderen dezelfde rechten op het dan geldende vergoedingsbedrag mits 75% van de contributie van twee personen wordt betaald (is alleen van toepassing indien één der ouders het lidmaatschap opzegt).      
4. Wanneer  één van de partners lid is van de vereniging en de kinderen zullen volledig rechthebbend zijn op het dan geldende vergoedingsbedrag, dan moet er 75% van de contributie van twee personen worden betaald. Zo niet dan zijn de kinderen niet rechthebbende op het dan geldende vergoedingsbedrag.     
5. Wanneer de partners lid zijn van verschillende uitvaartverenigingen en een niet contributie-plichtig kind komt te overlijden, wordt de uitvaart verzorgd en financieel afgehandeld door de vereniging waarbij het kind stond ingeschreven.

Bewijs lidmaatschap

Uw betaling is nog steeds het bewijs van uw lidmaatschap.

Wij gaan integer om met uw gegevens, conform de Privacywet
U kunt hier onze privacyverklaring raadplegen.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging door het lid kan slechts geschieden per einde van het lopende kalenderjaar en dient voor 30 november schriftelijk bij de secretaris van de vereniging te geschieden (volgens art 4.2 van de statuten v.2020)

Voor de leden:

Toch nog een ledenvergadering in 2020

Vanwege Covid19 of Corona moesten we de geplande ledenvergadering van maart 2020 uitstellen. Op dinsdag 13-10-2020 - "De Rank" Streek 108 Sintjohannesga hebben we alsnog de algemene ledenvergadering kunnen organiseren. Dit keer in de grote zaal van "De Rank" waardoor we rekening konden houden met de Covid19 maatregelen.

Voor meer informatie over de algemene ledenvergadering, agenda en notulen kunt u terecht bij het secretariaat.

Statutenwijziging 2020

Op de ledenvergadering van dinsdag 13 oktober 2020 heeft in een separate ledenvergadering, voorafgaand aan de jaarlijkse ledenvergadering, een stemming plaatsvinden voor een statutenwijziging. De nieuwe statuten voorzien in aanpassingen die aansluiten bij de huidige tijd, zoals digitale communicatie en incasso. Het concept van deze nieuwe statuten zijn per 22 februari 2020 beschikbaar gesteld, HIER op deze website of op aanvraag. In de ledenvergadering zijn deze nieuwe statuten met algemene stemmen aangenomen en treden daarmee direct in werking. In de loop van 2021 worden deze nieuwe statuten notarieel vastgelegd.

Leg uw uitvaartwensen vast voor uw nabestaanden

Maak uw wensen kenbaar aan uw nabestaanden. Dat is van grote waarde, een steuntje in de rug. Leg uw wensen vast in het wensen formulier. U kunt hier uw wensen formulier downloaden. Vul het in en bewaar het op een goede plek.