Externe bode

Bij gebruik van een externe bode wordt het door hem/haar geldende tarief gerekend, wat beduidend hoger is dan wat wij u kunnen bieden. Tevens zonder toestemming van het bestuur is het inschakelen van een externe bode niet toegestaan! Als er, na overleg, toch voor een externe bode wordt gekozen dan is genoemde verenigingsvergoeding lager.

 

Wist u dat...

Onvolledige gezinnen-------

1. Overlijdt één van de partners, dan betaalt de overblijvende partner met kinderen tot de leeftijd van 18 jaar 50% van de contributie van twee personen.     
2. Komen beide ouders te overlijden, dan houden de kinderen dezelfde rechten (op basis van moraal en fatsoen) op de ledenkorting zonder contributie betaling, tot de leeftijd van 18 jaar.       
3. Ingeval van scheiding houden de kinderen dezelfde rechten op het dan geldende vergoedingsbedrag mits 75% van de contributie van twee personen wordt betaald (is alleen van toepassing indien één der ouders het lidmaatschap opzegt).      
4. Wanneer  één van de partners lid is van de vereniging en de kinderen zullen volledig rechthebbend zijn op het dan geldende vergoedingsbedrag, dan moet er 75% van de contributie van twee personen worden betaald. Zo niet dan zijn de kinderen niet rechthebbende op het dan geldende vergoedingsbedrag.     
5. Wanneer de partners lid zijn van verschillende uitvaartverenigingen en een niet contributie-plichtig kind komt te overlijden, wordt de uitvaart verzorgd en financieel afgehandeld door de vereniging waarbij het kind stond ingeschreven.

Bewijs lidmaatschap

Uw betaling is nog steeds het bewijs van uw lidmaatschap.

Wij gaan integer om met uw gegevens, conform de Privacywet
U kunt hier onze privacyverklaring raadplegen.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging door het lid kan slechts geschieden per einde van het lopende kalenderjaar en dient voor 30 november schriftelijk bij de secretaris van de vereniging te geschieden (volgens art 4.2 van de statuten v.2020)

Voor de leden:

Ledenvergadering 2021 waarschijnlijk in het najaar

We waren altijd gewend om in het voorjaar de jaarlijkse ledenvergadering te houden. Vanwege Covid19 kon dat niet doorgaan. Uiteindelijk hebben we op dinsdag 13-10-2020 alsnog de ledenvergadering kunnen organiseren. Dit keer in de grote zaal van "De Rank" waardoor we rekening konden houden met de Covid19 maatregelen. Ook in 2021 gaat het in het voorjaar weer niet lukken. Hopelijk zijn de maatregelen in het najaar weer voldoende verruimd, zodat we de ledenvergadering van 2021 alsnog in het najaar kunnen organiseren. Voor meer informatie over de algemene ledenvergadering, agenda en notulen kunt u terecht bij het secretariaat.

Parels in Fries Uitvaartland - online magazine

We mogen trots zijn op onze vereniging. Uitvaartverenigingen behoren tot cultureel erfgoed. De Friese Federatie van Uitvaartverenigingen onderschrijft dit. Ze noemen dit 'De Kréft fan Mienskip', of wel de kracht van een gemeenschap. Voor elkaar. Om te laten zien waar we als uitvaartverenigingen voor staan wordt er zo af en toe een digitaal magazine uitgegeven met de mooie naam: Parels in Fries Uitvaartland .

Incasso lidmaatschapsgeld

De acceptgirokaarten gaan verdwijnen. Wij doen mede daarom een dringend beroep op leden die nog niet gebruik hebben gemaakt van de automatische incasso. "Vergeten", "niet aan gedacht", "kwijtgeraakt", zijn de meest voorkomende reacties. Het maakt het werk van de penningmeester zo intensief...... Nogmaals, wilt u gebruik maken van de betalingsmachtiging? U kunt hier het machtigingsformulier downloaden, invullen en opsturen. Het scheelt u bovendien ook nog 2,50 per jaar aan incassokosten per acceptgiro.

Leg uw uitvaartwensen vast voor uw nabestaanden

Maak uw wensen kenbaar aan uw nabestaanden. Dat is van grote waarde, een steuntje in de rug. Leg uw wensen vast in het wensen formulier. U kunt hier uw wensen formulier downloaden. Vul het in en bewaar het op een goede plek.